Wrocławska Akademia Akupunktury
Informacje Ogólne

Kształcenie w szkole odbywa się w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się będą od piątku do niedzieli. Placówka jest zarejestrowana w Departamencie Edukacji Miasta Wrocławia pod numerem 63/2017 jako placówka kształcenia ustawicznego i zawodowego. Absolwenci szkoły po odbyciu wszystkich wymaganych programowo kursów i zdaniu egzaminów końcowych uzyskają zawód akupunkturzysty.

Cykl kształcenia z medycyny chhińskiej obejmuje 30 dwudniowych spotkań (po 10 na każdy rok)

Praktyki kliniczne prowadzone będą w różnej formie: możliwość uczestnictwa w warsztatach praktycznych, stażach w licencjonowanych praktykach medycyny chińskiej i akupunktury oraz wyjazdy indywidualne i zorganizowane do chińskich szpitali.

Zajęcia z anatomii, fizjologi, embriologii i podstaw chorób wewnętrznych prowadzone będą równolegle z kursem medycyny chińskiej przez trzy lata szkolenia.

Istnieje możliwość zwolnienia z uczestnictwa z części zajęć dla osób które ukończyły kursy i zdały egzaminy z określonych przedmiotów w placówkach o równoważnym statusie.

Miesięczne czesne wynosi 800 zł. 

Opłata wpisowa do szkoły jest równa wysokości miesięcznego czesnego i ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z podjęcia nauki przed rozpoczęciem zajęć zgodnie z zasadami podanymi w regulaminie. 

Opłata wpisowa stanowi jednocześnie czesne za pierwszy miesiąc nauki

Praktyki kliniczne są płatne dodatkowo. Koszt praktyk jest zależny od miejsca i formy ich odbywania.