Wrocławska Akademia Akupunktury

Statut Szkoły

 

STATUT
Wrocławskiej Akademii Akupunktury i Medycyny Naturalnej
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kruszwicka 8a

I
Postanowienia ogólne

§1
Wrocławska Akademia Akupunktury i Medycyny Naturalnej – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego w dalszej części statutu zwana Placówką powołana jest przez Holistyczne Centrum Zdrowia Annamed. Organem prowadzącym placówkę jest Holistyczne Centrum Zdrowia Annamed z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Niecałej 1.

§2
Podstawę prawną do działania Placówki stanowi ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. z dnia 31 października 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943)

§3
Placówka prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w trybie zaocznym dla uczestników z wykształceniem średnim lub wyższym, zgodnie z postanowieniem ustawy o systemie oświaty.

§4
Placówka ma charakter niepublicznej świeckiej placówki oświatowej.

§5
Nauka w Placówce jest płatna.

§6
Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Niecałej 1, a kształcenie odbywa się w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 56 -62 oraz Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu przy ulicy Ostrowskiego 22.

§7

 1. Placówka prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.
 2. Dokumentacja organizacyjna oraz dydaktyczna Placówki jest prowadzona, gromadzona i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Placówka posługuje się pieczątką o treści: Wrocławska Akademia Akupunktury i Medycyny Naturalnej; 54-047 Wrocław; ul. Niecała 1 REGON…
 4. 4. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia

II
Cel i zadania placówki

§8
Głównym celem działalności Placówki jest umożliwienie zdobywania wiedzy, kształtowanie umiejętności i rozwoju uzdolnień, z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Placówka umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz rozwój osobowości.

§9
Do szczególnych zadań Placówki należą:

 1. Kursy doskonalące z zakresu medycyny naturalnej, medycyny chińskiej, medycyny orientalnej, dietetyki, diagnostyki, elementów medycyny ziołolecznictwa, masażu, refleksoterapii oraz wybranych technik fizjoterapii
 2. Kształcenie akupunkturzystów
 3. Edukacja w zakresie profilaktyki zdrowia.

§10
Placówka realizuje swoje zadania poprzez:

 1. Organizację zajęć w systemie zaocznym weekendowym lub sesyjnym (sesje długości od kilku dni do dwóch tygodni), według programu zatwierdzonego przez Dyrektora. Cykl nauczania zawodu akupunkturzysty trwa trzy lata.
 2. Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy.
 3. Stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych i technologii informatycznych.

§11
Placówka zapewnia słuchaczom zdobywanie wiedzy poprzez:

 1. Wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z kraju i zagranicy.
 2. Nowoczesne programy, metody i techniki nauczania.
 3. Racjonalną pracę własną i zespołową.
 4. Partnerską formę współdziałania wykładowców i słuchaczy

§12
Słuchacze mogą zaliczyć niektóre przedmioty w trybie uznania ich zaliczenia w równoważnych placówkach edukacyjnych, szkołach lub instytucjach szkoleniowych – pod warunkiem, że program i poziom nauczania jest zgodny z programem i poziomem nauki w Placówce. O uznaniu i zaliczeniu takich przedmiotów decyduje dyrektor Placówki w porozumieniu z wykładowcą prowadzącym dany przedmiot.

§13
Szkoła realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z instytucjami naukowymi, kulturalnymi, społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą.

III
Organy placówki oraz zakres ich działań

§14
Organem placówki jest Dyrektor

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący

§15
Do zadań Dyrektora należy:

 1. Organizacja pracy Placówki od strony merytorycznej i dydaktycznej.
 2. Organizacja kursów oraz innych form kształcenia ustawicznego.
 3. Rekrutacja kadry pedagogicznej.
 4. Nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy.
 5. Zapewnienie planów zajęć i programów nauczania.
 6. Prowadzenie nadzoru pedagogicznego nad działalnością osób prowadzących zajęcia.
 7. Zapewnienie nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonych zajęć.
 8. Kierowanie promocją i reklamą Placówki.
 9. Kierowanie pracą biura Placówki.
 10. Dbanie o powierzone mienie.
 11. Reprezentowanie Placówki na zewnątrz.
 12. Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki słuchaczom.

IV
Organizacja placówki

§16
Podstawą prawną działalności Szkoły jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. z dnia 31 października 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943), niniejszy statut oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocławia..

§17
Językiem wykładowym jest język polski. W przypadku, gdy wykłady i ćwiczenia prowadzą wykładowcy zagraniczni, Szkoła zapewnia kompetentnych tłumaczy przekładających z języka wykładowcy na język polski.

§18
Absolwenci Placówki po uzyskaniu zaliczenia egzaminu pisemnego i praktycznego otrzymują Dyplom Ukończenia Wrocławskiej Akademii Akupunktury i Medycyny Naturalnej lub zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§19
Podstawą struktury organizacyjnej placówki jest grupa dydaktyczna, która realizuje zajęcia zgodnie z programem i harmonogramem opracowanym odrębnie dla każdej prowadzonej formy kształcenia.

 1. Grupa składa się z liczby osób, określanej odrębnie dla każdej prowadzonej formy kształcenia ustawicznego.
 2. Grupa tworzona jest według kolejności opłacenia uczestnictwa przez słuchaczy zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach.
 3. Ukończenie danej formy kształcenia ustawicznego upoważnia Placówkę do wydania zaświadczenia określanego odrębnymi przepisami i zarejestrowanego w rejestrze wydawanych zaświadczeń.
 4. Zasady ukończenia danej formy kształcenia określa jej regulamin.

§20
Adresatami oferty szkoleniowej Placówki są:

1. Absolwenci szkół średnich i wyższych,

§21
Placówka może organizować i prowadzić pozaszkolne formy kształcenia z własnej inicjatywy lub na zlecenie urzędu pracy, zakładów pracy, organizacji społecznych oraz innych podmiotów. Decyzję o zorganizowaniu i prowadzeniu kursu podejmuje dyrektor Placówki po zatwierdzeniu planu finansowego danej formy kształcenia przez organ prowadzący.

V
Prawa i obowiązki pracowników i innych osób odpowiedzialnych za realizację zadań placówki

§22
Obowiązki i prawa pracowników Placówki określa aktualne prawo pracy oraz przyjętyprzez nich zakres obowiązków.

§23
Sprawy dyscyplinarne i porządkowe rozpatrywane są zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Pracy oraz Kodeksem Pracy.

§24
Zajęcia na poszczególnych formach kształcenia ustawicznego mogą prowadzić osoby o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania, gwarantujące należyty poziom prowadzonych form kształcenia zwane dalej „wykładowcami”. Mogą to być m.in.:

 1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach polskich i zagranicznych.
 2. Autorzy i organizatorzy szkoleń i warsztatów dotyczących medycyny naturalnej i profilaktyki zdrowia.
 3. Psychologowie.
 4. Nauczyciele.
 5. Specjaliści w danej dziedzinie wiedzy i umiejętności np. lekarze, fizjoterapeuci itp.
 6. Inne osoby, w zależności od kwalifikacji i potrzeb organizatora kształcenia.

§25
Obowiązkiem wykładowcy jest:

 1. Rzetelne przygotowanie się do zajęć.
 2. Dostosowywanie się do wymagań dyrekcji placówki w zakresie sposobu prowadzenia zajęć i realizacji programu.
 3. Stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania.
 4. Bieżące prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.
 5. Dbanie o dobre imię Placówki.
 6. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej.
 7. Ochrona danych osobowych słuchaczy.
 8. Systematycznie kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem BHP.
 9. Przestrzeganie zapisów statutowych.
 10. Wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt.

§26
Wykładowca, który jest pracownikiem lub zleceniobiorcą także w innej placówce o podobnym charakterze nie może:

 1. Prezentować słuchaczom Placówki materiałów dydaktycznych opatrzonych nazwą oraz logo placówki konkurencyjnej.
 2. Prowadzić rekrutacji z grona słuchaczy Placówki na rzecz placówki konkurencyjnej.
 3. Prezentować słuchaczom Placówki materiałów reklamowych placówki konkurencyjnej.

§27
Kierownikiem danej formy kształcenia jest Dyrektor Placówki lub jego zastępca zwany dalej kierownikiem kursu. Funkcję kierownika danej formy kształcenia Dyrektor Placówki może powierzyć innej osobie z grona kadry szkoleniowej zaangażowanej w realizację danej formy kształcenia.

§28
Kierownik kursu

 1. Jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem danej formy kształcenia.
 2. Ustala terminarze odbywania zajęć.
 3. Nadzoruje realizację programu nauczania przez osoby prowadzące zajęcia.

§29
W celu zapewnienia obsługi administracyjnej Placówki, Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zatrudniać pracowników administracyjno-biurowych lub zlecać tego typu prace na podstawie umów cywilno-prawnych.

§30
Zakres czynności i obowiązki osób odpowiedzialnych za obsługę administracyjno-biurową Placówki określa dyrektor Placówki.

VI
Prawa i obowiązki słuchaczy, zasady rekrutacji.

§31
Słuchacz ma prawo do:

 1. Profesjonalnie zorganizowanego procesu nauczania, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 2. Indywidualnego traktowania w procesie dydaktycznym.
 3. Pełnej informacji o programach, celach i wymaganiach edukacyjnych, kryteriach i zasadach oceniania.
 4. Swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.
 5. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli wiedzy słuchacza.
 6. Poszanowania godności osobistej.
 7. Rezygnacji z danej formy kształcenia na zasadach określonych w regulaminie danej formy kształcenia ustawicznego.
 8. Opuszczenia 10 (20)% zajęć w ciągu roku.
 9. Korzystania z urządzeń szkolnych w sposób określony przez Placówkę i pod jej nadzorem w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.
 10. Do zdawania egzaminu w terminie innym niż określony w harmonogramie zajęć za dodatkową opłatą, wysokość opłaty oraz dodatkowy termin ustala Dyrektor Placówki.
 11. Do zdawania egzaminu poprawkowego oraz komisyjnego za dodatkową opłatą; skład komisji, wysokość opłaty oraz termin określa Dyrektor Placówki

§32
Obowiązkiem słuchacza jest:

 1. Stosowanie się do regulaminu Placówki.
 2. Dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt Placówki.
 3. Przestrzeganie zasad pracy na zajęciach ustalonych przez wykładowcę.
 4. Systematyczna nauka, zaliczanie testów, egzaminów.
 5. Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach.
 6. Regulowanie należności za udział w danej formie kształcenia w terminach i kwotach ustalonych w regulaminie danej formy kształcenia lub umowie.

§33

 1. Dyrektor ma prawo skreślić słuchacza w przypadku:
  1. Braku uiszczenia opłaty za udział w danej formie kształcenia w wymaganym terminie.
  2. Nie stosowania się do postanowień regulaminu danej formy kształcenia.
  3. Spożywania alkoholu lub innych środków odurzajacych w czasie zajęć organizowanych przez placówkę lub udział w zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
  4. Agresywnego zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu innych osób oraz przejawów wandalizmu, a także konfliktu z prawem.
 2. W przypadku skreślenia, słuchaczowi, który uiścił uprzednio opłatę za cały kurs, przysługuje częściowy zwrot opłaty, za okres od dnia skreślenia do końca kursu.
 3. Słuchacz skreślony z listy ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora do organu prowadzącego w terminie 7 dni od dnia otrzymani informacji o skreśleniu.
 4. Organ prowadzący w ciągu 7 dni od dnia wpływu odwołania ma obowiązek podtrzymać w mocy lub anulować decyzję Dyrektora placówki.

§34
Zasady rekrutacji oraz warunki zaliczenia określa Dyrektor indywidualnie dla każdej formy kształcenia z uwzględnieniem obowiązującego prawa, warunków określonych przez programy nauczania i planu finansowego danej formy kształcenia.

 1. Placówka prowadzi nabór uczestników na terenie całego kraju oraz za granicą.
 2. Podstawą przyjęcia na organizowane kursy doskonalące jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenia opłaty za szkolenie na konto szkoły.
 3. Podstawą przyjęcia do szkoły akupunktury jest złożenie podania o przyjęcie wraz ze świadectwem maturalnym lub dyplom ukończenia wyższej uczelni oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
 4. O przyjęciu na kurs doskonalący lub kurs akupunktury decyduje kolejność wpłat na konto szkoły. W przypadku wyczarpania limitu miejsc pieniądze zostaną zwrócone na konto z którego zostały przelane.
 5. Dyrektor ma prawo nie przyjąć słuchacza na kurs.

VII
Finansowanie, majątek placówki.

Zasady płatności określa organ prowadzący Placówkę zgodnie z umową cywilno-prawną ze słuchaczem. Słuchacze ponoszą pełne koszty funkcjonowania Placówki. Placówka może korzystać ze wsparcia finansowego i materialnego oraz usług osób, instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji.

§35

 1. Za finansowanie Placówki odpowiedzialny jest organ prowadzący.
 2. Działalność i majątek Placówki wchodzą w skład działalności i majątku organu prowadzącego.
 3. Działalność Placówki finansowana jest głównie z opłat wnoszonych przez słuchaczy dodatkowo z darowizn, dotacji oraz subwencji, a także środków własnych właścicieli szkoły oraz własnej działalności gospodarczej.
 4. Placówka może przyjmować dotację i darowizny na zasadach określonych w innych przepisach.
 5. Środki materialne potrzebne do funkcjonowania Placówki gromadzone są na rachunku bankowym prowadzonym przez wskazany przez Placówkę bank6. Obsługę księgową Placówki prowadzi organ prowadzący oraz na jego zlecenie biuro rachunkowe.

§36
Zasady odpłatności za organizowane formy kształcenia ustala właściciel Placówki

§37
Organ prowadzący zapewnia bazę materialno-rzeczową dla realizacji zadań Placówki.

§38
W przypadku likwidacji Placówki jej majątek zostaje przekazany organowi prowadzącemu.

VIII
Zmiany w statucie oraz zamknięcie Placówki.

§39
Zmian w niniejszym Statucie dokonuje organ prowadzący Placówkę.

§40
Placówka może być zamknięta decyzją organu prowadzącego.O zamiarze likwidacji Placówki, dyrekcja ma obowiązek powiadomić słuchaczy, wykładowców oraz właściwy organ w Urzędzie Miasta Wrocławia.